Relax and drink a cup of coffee

主日信息回顾

安静我们的内心,透过牧师聆听主的话语

•••§ 往期回顾 §•••

“复活节” 系列
04/02/2022~04/09/2023
“基督里的身份” 系列
09/18/2022~04/13/2023
“回首 展望” 系列
01/01/2023~01/08/2023
“好消息” 系列
12/04/2022~12/18/2022
“慷慨” 系列
11/06/2022~11/27/2022
“基督里的身份” 系列
08/07/2022~09/11/2022
“更新我心意” 系列
07/03/2022~07/24/2022
“神的国” 系列
05/01/2022~06/26/2022
“归宿” 系列
03/13/2022~04/24/2022
“耶稣最伟大” 系列
09/05/2021~03/06/2022
“最初的圣诞颂歌” 系列
12/05/2021~01/05/2022
“感恩节” 系列
11/07/2021~11/28/2021
“彼此相爱” 系列
08/01/2021~08/29/2021
“破碎之家的盼望” 系列
05/09/2021~07/25/2021
“因他活着” 系列
04/04/2021~05/02/2021
“风雨中的安宁” 系列
01/10/2021~03/28/2021
“无与伦比的耶稣” 系列
12/06/2020~01/03/2021
“在失去时向神感恩” 系列
11/08/2020~11/29/2020
“坚持到底” 系列
11/01/2020~9/13/2020
“宣教” 系列
07/26/2020~09/06/2020
“传承” 系列
05/03/2020~07/19/2020
“复活节” 系列
03/29/2020~04/26/2020
“天国生活” 系列
01/05/2020~03/22/2020
“最美好的礼物” 系列
12/01/2019~12/29/2019
“回家” 系列
11/03/2019~11/17/2019
“美好的生命” 系列
09/01/2019~10/27/2019
“怜悯之心” 系列
08/04/2019~08/25/2019
“信心之旅” 系列
05/05/2019~07/21/2019
“不要惧怕” 系列
03/03/2019~04/28/2019